Make your own free website on Tripod.com
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ การบัญชีเพื่อการจัดการ

       การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นั้น ผู้บริหารจะต้องอาศัยข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ
       เพื่อใช้ประกอบการวางแผนควบคุมและตัดสินใจดังนั้นนักบัญชีบริหารจึงเป็นบุคคลที่สําคัญในการทําให้ธุรกิจได้ข้อมูลทางด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
       

Copyright 2008. All Rights Reserved.

HOME     |     BOOKS     |     LINKS     |     CONTACTS 
 

หน้าหลัก       
บทที่ 1       
บทที่ 2       
บทที่ 3       
บทที่ 4       
บทที่ 5       
บทที่ 6       
บทที่ 7       
บทที่ 8       
บทที่ 9       
บทที่ 10     
บทที่ 11     
    

 
 
 
การบัญชีเพื่อการจัดการ