Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 8 การตั้งราคาสินค้า และบริการ และราคาโอน

       นโยบายการตั้งราคาขาย
-        กำหนดราคาขายระยะสั้นหรือระยะยาวจึงเปลี่ยนแปลง
-        ขายให้ได้กำไรรวมสูงสุด
-        คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
-        ลงทุนขั้นต่ำ

ข้อที่จะต้องพิจารณาราคาที่กำหนดขึ้น
-        เท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งขัน
-        ผู้บริโภคยอมรับได้
-        รวมต้นทุนทั้งหมด
-        กำไรจำนวนหนึ่ง

การตั้งราคาขายโดยใช้ต้นทุนเป็นฐาน  มี 3 วิธี
-        วิธีกำไรขั้นต้น ( Gross Margin )
-        วิธีกำไรสุทธิ ( Profit Margin )
-        วิธีผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ลงทุน  ( Return on asset )

การตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนมาคำนวณทั้ง 3 วิธี
       จะต้องหาอัตราบวกเพิ่ม Mark up Rate ก่อนเสมอ จะได้อัตราที่ไม่เท่ากัน แต่วิธีคิดเหมือนกัน ราคาขายต่อหน่วยก็เท่ากัน สำหรับกรณีเดียวกัน
       อัตราบวกเพิ่ม คือ อัตราร้อยละของต้นทุน ใช้เป็นฐานคำนวณ ที่จะต้องบวกเพิ่ม ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานนั้น เพื่อเป็นราคาขาย
       ดังนั้นก่อนตั้งราคาขายต่อหน่วย ต้องรู้ต้นทุน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้า กำไรที่ต้องการ จำนวนหน่วยที่ผลิต เสียก่อน จึงจะหา Mark up Rate และราคาขายต่อหน่วยของสินค้าชนิดนั้นได้ ถ้าเป็นวิธี  ROA ต้องรู้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการ  จำนวนทรัพย์สินทั้งหมด ( หมุนเวียน + ถาวร ) เพื่อคำนวณกำไรที่ต้องการด้วย
               การหา Mark up %
1.        Gross margin based คือกำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้น คือ ขายหักด้วยต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนขาย ดังนั้น ต้นทุนของกำไรขั้นต้น คือ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร )
Mark up % = ( กำไรที่ต้องการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ) / ต้นทุนผลิตภัณฑ์
2.        Profit margin based คือกำไรสุทธิ กำไรสุทธิ คือ ขายหักด้วย ( ต้นทุนผลิตภัณฑ์ + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร )
Mark up % = ( กำไรที่ต้องการ ) / ( ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ต้นทุนผลิตภัณฑ์ )
3.        Return on asset คือ กำไรจำนวนที่เท่ากับผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการ
ผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการ = ทรัพย์สินทั้งหมด * อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สิน


       การตั้งราคาขายโดยใช้ต้นทุนเป็นเป้าหมาย ( Target Costing )
       ต้องกำหนดราคาขายเป็นเกณฑ์ในการจ่ายต้นทุน ต่างจากวิธี Cost Based ที่นำต้นทุนมากำหนดราคาขาย วิธีมีดังนี้
1.        ตลาดรับได้
2.        กำหนดอัตรากำไรขั้นต่ำที่ต้องการ หรือ Mark up %
3.        หาต้นทุนเป้าหมายหรือต้นทุนที่จะจ่ายได้สูงสุด เพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการ ซึ่งหาได้ดังนี้
ต้นทุนเป้าหมาย = (ราคาขาย / 1+ Mark up %)
       ราคาโอน คือ ราคาที่หน่วยงานลงทุนในศูนย์กลางการลงทุนด้วยกันคิดระหว่างกัน เมื่อมีการโอนวัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปให้ระหว่างกัน ในราคาที่สูงต้นทุนเพื่อให้หน่วยงานที่โอนวัตถุดิบหรือสินค้านั้น มีกำไรสำหรับการประเมินผลการดำเงินงาน และหน่วยงานที่รับโอนคิดเป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่รับโอนมา

       การตัดสินใจกำหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงาน ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
1.        ราคาโอน จะต้องส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินงานตามเป้าหมายสอดคล้องกัน
2.        ราคาโอนนั้นจะต้องสร้างความเป็นธรรม
3.        ต้องให้อิสระของหน่วยงานที่รับโอน
4.        ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น เช่น ภาษีอากร

วิธีการคิดราคาโอน
1.        เกิดจากการเจรจาต่อรอง
2.        ราคาตลาด
การคิดราคาโอนจะต้องหาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่โอนระหว่างกันเสียก่อน

HOME     |     BOOKS     |     LINKS     |     CONTACTS 
 

หน้าหลัก       
บทที่ 1       
บทที่ 2       
บทที่ 3       
บทที่ 4       
บทที่ 5       
บทที่ 6       
บทที่ 7       
บทที่ 8       
บทที่ 9       
บทที่ 10     
บทที่ 11     

 
 
 
Copyright 2008. All Rights Reserved.

การบัญชีเพื่อการจัดการ