Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 9 การตัดสินใจระยะสั้น

       การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกทางปฏิบัติที่ให้ประโยชน์สูงสุด อาจเป็น Maximized  Profit  หรือ Maximized costs
               ปัญหาในการจัดการธุรกิจที่ต้องตัดสินใจ
1.        ผลิตภัณฑ์ควรขายต่อไป หรือควรปรับปรุง
2.        ชิ้นส่วนสินค้าควรผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก
3.        ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกำไรควรยกเลิกหรือผลิตต่อไป
4.        สินค้าชนิดใดควรผลิตเพิ่มโดยลดชนิดอื่น เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
5.        เลือกซื้อเครื่องจักรที่ให้กำไรหรือลดต้นทุนมากที่สุด
6.        ควรใช้เครื่องจักรแทนคนหรือไม่

กระบวนการตัดสินใจ
1.        กำหนดรูปแบบ สูตรการคำนวณต่างๆ เช่น BEP หรือตารางต่างๆ เช่น งบกำไรขาดทุน
2.        รวบรวมข้อมูล
3.        นำข้อมูลใส่ในรูปแบบหาผลลัพธ์
4.        ผู้บริหารตัดสินใจ

การตัดสินใจสามารถสรุปเป็นวงจรได้ดังนี้
1.        ค้นหาปัญหา
2.        รวบรวมทางปฏิบัติ
3.        ใช้ทางเลือกแต่ละทาง
4.        ตัดสินใจเลือกทางเลือก
5.        นำทางเลือกไปใช้จริงและติดตามประเมินผล

รายงานการวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ
       คือ รายงานที่จะเสนอผู้บริหารเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
1.        อธิบายสรุปโครงการระยะสั้น หรือปัญหาที่เกิดขั้น
2.        เปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน ของทางเลือกแต่ละทาง ตามรูปแบบ ตาราง หรือสูตรคำนวณ ที่ใช้หาผลลัพธ์
3.        สรุปข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เมื่อใช้ทางเลือกแต่ละทาง
การตัดสินใจโดยใช้ต้นทุนผันแปร และต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ มี 2 ความเห็นคือ
       ใช้ต้นทุนการผลิตผันแปร (DM+DL+FO) เป็นต้นทุนขาย และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ใช้ต้นทุนการผลิต (DM+DL+VFO+FFO) เป็นต้นทุนขาย และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
       งบกำไรขาดทุนแบบ Contribution margin
       จะให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์มากกว่าจัดทำแบบเดิม เหมาะต่อการประเมินผลการดำเนินงาน เพราะบางหน่วยงานย่อยอาจขาดทุน แต่มีกำไรส่วนเกิน ถ้าปิดทำให้กำไรของกิจการลดลง
       รูปแบบของกำไรขาดทุนแบบ Contribution margin
               ขาย
               หักต้นทุนผันแปรรวม
                       DM+DL+VFO+VSE+VAE
               กำไรส่วนเกิน
               หักต้นทุนคงที่รวม
                       FFO+FSE+FAE
               กำไรสุทธิ

       การตัดสินใจใช้วิธี วิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis )
               คือ เทคนิคการเปรียบเทียบเลือกระหว่าง 2  ทางเลือก เน้นผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ตรงกรณีการตัดสินใจ
               ข้อมูลที่ตรงกับการตัดสินใจ คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจใช้กับปัญหาต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงการย่อย  การตัดสินใจซื่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
       
       การตัดสินใจซื้อหรือผลิตชิ้นส่วนเอง
               ให้วิเคราะห์กระแสเงินสดจ่าย ถ้าซื้อหรือผลิตขึ้นเอง  จ่ายเงินสดออกไปน้อยกว่าก็ให้เลือกทางเลือกนั้น รายการที่จะนำมาเปรียบเทียบในตาราง ต้องจ่ายเงินสดออกไปของทั้ง 2 ทางเลือก
               - รายการที่ไม่ทำให้เงินสดต้องจ่ายออกไป ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
               - การรับหรือไม่รับคำสั่งซื้อพิเศษ หลักในการตัดสินใจ คือ ผลิตตามจำนวนปกติ บวกคำสั่งผลิตพิเศษ กำไรรวมทางเลือกใดสูงกว่ากันก็ให้เลือกทางเลือกนั้น

       การวิเคราะห์ส่วนผสมการขาย
       การเลือกสินค้าที่ให้ผลตอบแทนต่อการใช้ทรัพยากรสูง ได้แก่ การใช้ชั่วโมงเครื่องจักรทำการผลิตสินค้า โดยเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดตั้งหารด้วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรที่สินค้าชนิดนั้นต้องใช้เพื่อการผลิต        การตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจสินค้าหรือหน่วยงานที่ไม่มีกำไร  สินค้าชนิดหนึ่งเกิดการขาดทุน ไม่อาจยกเลิกการผลิตได้ทันที เพราะอาจมีกำไรส่วนเกินจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อการลบล้างต้นทุนคงที่ที่ได้รับการปันส่วนให้รับผิดชอบ จึงเกิดการขาดทุนขึ้น ถ้ายกเลิก ต้นทุนคงที่ไม่ได้ถูกยกเลิก จะถูกจัดสรรให้กับสินค้าที่เหลือไม่ได้ถูกยกเลิก มีผลให้กำไรสุทธิลดลง และในที่สุดกำไรสุทธิรวมของกิจการจะลดลงเท่ากับต้นทุนคงที่ส่วนที่ถูกยกเลิกเท่ากับกำไรส่วนเกินของสินค้าที่ถูกยกเลิกนั้น
       การตัดสินใจขายสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมขายหรือจะผลิตต่อแล้วจึงขาย
       หลักในการตัดสินใจ คือ ถ้าผลิตต่อ มีรายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ควรตัดสินใจผลิตต่อ ถ้าส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ไม่ควรผลิตต่อ ควรขาย
       รายได้ส่วนเพิ่ม คือ รายได้ภายหลังการผลิตต่อ  - รายได้ก่อนการผลิตต่อ
       ต้นทุนส่วนเพิ่ม = ต้นทุนที่จะต้องจ่ายเมื่อผลิตต่อ

HOME     |     BOOKS     |     LINKS     |     CONTACTS 
 

หน้าหลัก       
บทที่ 1       
บทที่ 2       
บทที่ 3       
บทที่ 4       
บทที่ 5       
บทที่ 6       
บทที่ 7       
บทที่ 8       
บทที่ 9       
บทที่ 10     
บทที่ 11     

 
 
 
Copyright 2008. All Rights Reserved.

การบัญชีเพื่อการจัดการ